Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Vélolo: De Besloten Vennootschap Vélolo B.V., gevestigd te Oude-eiermarkt, 9, 8647, Lo-Rening, ingeschreven in het Belgische staatsblad onder ondernemingsnummer 0779.948.195.
  • Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met Vélolo een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Vélolo en de klant.
  • Producten: De fietsen, accessoires en onderdelen die Vélolo aanbiedt.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vélolo en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Vélolo is niet gebonden aan haar aanbiedingen en prijzen indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Bestelling en levering

Bestelling

De klant kan een bestelling plaatsen via de website van Vélolo of in de winkel. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem opgegeven gegevens.

Levering

Vélolo streeft ernaar om de producten binnen de afgesproken termijn te leveren. Indien de leveringstermijn overschreden wordt, zal Vélolo de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Vélolo is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn.

Betaling

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.

Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Betalingswijze

De Klant kan betalen via debitkaart, creditcard, bankoverschrijving of contant bij aflevering.

Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van Vélolo totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Garantie en klachten

Garantie

Vélolo geeft op alle producten die zij verkoopt de garantie die de fabrikant op het betreffende product geeft. Vélolo is niet verantwoordelijk voor enige andere vorm van garantie.

 Klachten

Klachten over de geleverde producten dienen binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan Vélolo. Vélolo zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Aansprakelijkheid

Vélolo is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Vélolo.

Privacyverklaring

Vélolo respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld.

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Vélolo verzamelt persoonsgegevens wanneer een klant een bestelling plaatst via de website of in de winkel. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn onder andere naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Ook kan Vélolo persoonsgegevens verzamelen wanneer een klant contact opneemt met de klantenservice of zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Vélolo verzamelt persoonsgegevens om bestellingen te verwerken, producten te leveren, klantenservice te bieden, betalingen te verwerken en om klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten en aanbiedingen. Vélolo zal persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven, tenzij de klant daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Vélolo deelt persoonsgegevens alleen met derden wanneer dat nodig is om bestellingen te verwerken en producten te leveren, zoals met verzendbedrijven en betalingsverwerkers. Vélolo deelt persoonsgegevens niet met derden voor marketingdoeleinden, tenzij de klant daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Vélolo neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

RECHTEN VAN DE KLANT

Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Klanten kunnen ook bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Klanten kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Vélolo.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Vélolo kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Klanten worden aangeraden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen.